STORE

PIRAEUS

Sunglasses, Eyewear,
Optometry, Contact Lenses

Leof. Vasileos Georgiou Α’ 4
Piraeus 185 35

T: +30 210 4137993 – +30 210 4137 611

E:piraeus@panaidis.gr

Monday: 09:00 – 15:00

Tuesday: 09:00 – 21:00

Wednesday: 09:00 – 15:00

Thursday: 09:00 – 21:00

Friday: 09:00 – 21:00

Saturday: 09:00 – 16:00

Contact directly with Piraeus Store